Psychologiczne wsparcie

Realizowaliśmy w 2021 roku psychologiczne wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz rodzin w ramach Projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”  realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.