RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby,
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Myślenicach, ul. Drogowców 3. Adres email: poradnia@pppmyslenice.pl adres www www.pppmyslenice.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Halina Kustosz-Miśko, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myślenicach, ul. Drogowców 3. Adres email: halina.kustosz.misko@gmail.com
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora zadań statutowych i usług oraz sprawozdawczości objętych przedmiotem jego działalności na podstawie: Art.6 ust 1 lit.a/c (RODO), Ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się: na podstawie dobrowolnej zgody lub na wniosek osoby lub opiekuna prawnego, której dotyczą dane, w celu określonym przy wyrażaniu zgody; na podstawie przekazania danych przez jednostkę/placówkę do tego uprawnioną.
 5. Odbiorcami danych przetwarzanych mogą być placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) oraz podmioty uprawnione określone w odrębnych przepisach. Dane będą przetwarzane na potrzeby celów statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 6. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.
 7. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z IOD, o którym mowa w pkt 2.
 8. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę
  na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba lub opiekun prawny, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii.

Druki do pobrania:

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych