Diagnoza

Nasza Poradnia prowadzi szeroki zakres diagnostyki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Posiadamy uprawnienia m.in. do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

ZAPEWNIAMY:

PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANĄ KADRĘ ZŁOŻONĄ Z DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW:

 1. psychologa – terapeuty
 2. pedagoga, oligofrenopedagoga
 3. logopedy, neurologopedy

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
 2. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 3. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
 6. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 7. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce;
 8. zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
 9. spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 10. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 11. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 12. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 13. udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 14. innych, zgodnie z potrzebami dziecka.

Obejmujemy pomocą diagnostyczną i terapeutyczną zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe w zakresie:

 1. specyficznych trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu, nauce matematyki;
 2. dysleksji rozwojowej (diagnoza i terapia);
 3. terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wieloprofilowego usprawniania);
 4. terapii psychologicznej;
 5. nadpobudliowości psychoruchowej;
 6. zaburzeń zachowania;
 7. zaburzeń emocjonalnych;
 8. zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem;
 9. depresji;
 10. diagnozy i terapii logopedycznej;