Letnia Akademia Umiejętności

LETNIA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
– WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE, DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza do udziału w projekcie Letnia Akademia Umiejętności, który realizowany będzie w Myślenicach od czerwca do końca września 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Głównym celem Projektu jest pobudzenie świadomości rodziców dzieci 6 i 7 letnich w zakresie problemów edukacyjnych dzieci i korekta tych problemów przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej w tym roku szkolnym poprzez uczestnictwo w zajęciach Akademii.

Grupą docelową projektu jest łącznie 40 osób: 20 rodziców/opiekunów i 20 dzieci w wieku 6 i/lub 7 lat uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach i mających problemy wychowawcze i z prawidłową wymową. To właśnie u dzieci w tym wieku odpowiednia terapia i interwencja jest niezbędna, aby dać im szansę na dobry i udany start w nowej szkole. Projektem zostaną objęte zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w wieku 6 i 7 lat, które mają problemy z prawidłową wymową i komunikacją oraz sprawiają problemy wychowawcze.

Zajęcia w ramach Letniej Akademii Umiejętności odbędą się w formie dwutygodniowych turnusów w sali Myślenickiego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 20: I turnus w terminie: 1 – 14 sierpnia 2011 r. lub II turnus w terminie: 15 – 28 sierpnia 2011 r.

W zajęciach Letniej Akademii uczestniczyć będą dzieci wraz z rodzicami. Warsztaty składać się będą z następujących paneli:

I Akademii poprawnej wymowy – warsztaty z logopedą

 1. Rozwój mowy i jej znaczenie w codziennym życiu
 2. Korekta wad i zaburzeń wymowy
 3. Mówię poprawnie – utrwalenie prawidłowej wymowy wszystkich głosek
 4. Umiem i lubię się komunikować z rodziną i z rówieśnikami

II Akademii dobrego zachowania – warsztaty z psychologiem

 1. Edukacja emocjonalna – odnaleźć siebie i poznać na nowo
 2. Integracja z rodziną i ze środowiskiem rówieśniczym
 3. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami
 4. Przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

III Akademii bezpiecznego postępowania – warsztaty z policjantem

 1. Bezpiecznie spędzanie czasu w domu i w szkole
 2. Bezpieczne wakacje
 3. Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem
 4. Zagrożenia, jak ich unikać

IV Akademii młodych artystów – warsztaty plastyczne, muzyczne

 1. Udział dzieci w warsztatach plastycznych ( różne techniki)
 2. Udział dzieci w warsztatach muzycznych i rytmicznych ( różne techniki: taniec, śpiew)
 3. Poznaję swoje zdolności, odkrywam w sobie talent – inspiracje

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w siedzibie Poradni (Myślenice, ul. Słowackiego 20) drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia 30.06.2011 r. formularz rekrutacyjny wraz z następującymi dokumentami:

 1. zgodą na uczestnictwo Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie tj. na udział dziecka i rodzica/opiekuna,
 2. oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zakwalifikowanych do specjalistycznej diagnozy: psychologicznej i logopedycznej. Po jej przeprowadzeniu w lipcu 2011 roku i na podstawie jej wyników, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do dnia 29.07.2011 r. o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach Akademii w sierpniu br. Podsumowanie projektu odbędzie się we wrześniu w ramach happeningu integracyjnego, podczas którego zorganizowane zostaną m.in. konsultacje ze specjalistami prowadzącymi warsztaty, wystawa prac dzieci i występy oraz wspólna zabawa. Rozdane zostaną certyfikaty i Vademecum SPRAWNY PIERWSZOKLASISTA.

Regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny i druki dostępne są poniżej (plik MS Word):

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Harmonogram zajęć

Informacje również pod nr tel. 503 029 093 lub 533 029 093

Uczestnictwo we wszystkich formach i działaniach projektu jest bezpłatne.

Harmonogram działań projektu:
Czerwiec 2011 – nabór do projektu
Lipiec 2011 – diagnoza logopedyczna i psychologiczna
Sierpień 2011 – Zajęcia w ramach Letniej Akademii Umiejętności: warsztaty z logopedą, psychologiem, policjantem oraz warsztaty plastyczne i muzyczne
Wrzesień 2011 – happening integracyjny

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprac. Halina Kustosz – Miśko
Koordynator projektu


Zakończył się projekt Letnia Akademia Umiejętności

W okresie od czerwca do września 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowany był program Letnia Akademia Umiejętności. Pomysłodawcą i wykonawcą zadań w ramach projektu była Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach.

Udało się zrealizować wszystkie założone cele i założenia Projektu. Najważniejszym z nich było pobudzenie świadomości rodziców dzieci 6 i 7 letnich w zakresie problemów edukacyjnych dzieci i korekta tych problemów przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej w tym roku szkolnym poprzez uczestnictwo w zajęciach Akademii.

Grupę docelową projektu stanowiło łącznie 40 osób: 20 rodziców/opiekunów i 20 dzieci w wieku 6 i/lub 7 lat uczęszczających do przedszkoli w Myślenicach i mających zdiagnozowane (w ramach projektu) problemy wychowawcze, problemy z prawidłową wymową i komunikacją. Opracowany program zajęć, połączony z terapią, dał dzieciom szansę na dobry i udany start w nowej szkole.

Program edukacyjno – wychowawczy realizowany był przez cały sierpień br. w MOKiS w Myślenicach w formie dwutygodniowych turnusów, w których brało udział 10 opiekunów i 10 dzieci. W skład każdego turnusu wchodziły następujące panele:

I Akademia poprawnej wymowy – warsztaty z logopedą

 1. Rozwój mowy i jej znaczenie w codziennym życiu
 2. Korekta wad i zaburzeń wymowy
 3. Mówię poprawnie – utrwalenie prawidłowej wymowy wszystkich głosek
 4. Umiem i lubię się komunikować z rodziną i z rówieśnikami

II Akademia dobrego zachowania – warsztaty z psychologiem

 1. Edukacja emocjonalna – odnaleźć siebie i poznać na nowo
 2. Integracja z rodziną i ze środowiskiem rówieśniczym
 3. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami
 4. Przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

III Akademia bezpiecznego postępowania – warsztaty z policjantem

 1. Bezpiecznie spędzanie czasu w domu i w szkole
 2. Bezpieczne wakacje
 3. Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem
 4. Zagrożenia, jak ich unikać

IV Akademia młodych artystów – warsztaty plastyczne, muzyczne

 1. Udział dzieci w warsztatach plastycznych ( różne techniki)
 2. Udział dzieci w warsztatach muzycznych i rytmicznych ( różne techniki: taniec, śpiew)
 3. Poznaję swoje zdolności, odkrywam w sobie talent – inspiracje

Oficjalnym, uroczystym podsumowaniem projektu był happening integracyjny, zorganizowany 17 września 2011 r., podczas którego zorganizowane były m.in. konsultacje ze specjalistami prowadzącymi warsztaty, wystawa dorobku plastycznego i muzycznego dzieci oraz wspólna zabawa i konkursy z nagrodami, które prowadził Pan Zbyszek Morawski z MOKIS. Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty, dyplomy, gadżety oraz Vademecum SPRAWNY PIERWSZOKLASISTA. Taki przewodnik otrzymały również myślenickie przedszkola, z których wywodzili się najmłodsi uczestnicy projektu. Wspólna zabawa na zakończenie pokazała, jakie inne wartości przyniosła realizacja projektu w postaci zawartych znajomości i wymiany cennych doświadczeń między rodzicami i rówieśnikami. Mamy nadzieję, iż efektem zrealizowanych zadań będą sukcesy dzieci nie tylko w pierwszej klasie, ale również podczas całej życiowej ścieżku edukacyjnej, czego wszystkim życzymy.

Oprac. Halina Kustosz – Miśko koordynator projektu
Wioletta Stręk asystent korodynatora

GALERIA

Happening integracyjny

Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach

Happening integracyjny